Kodeks etyczny ICF

Kodeks etyczny ICF

Część Pierwsza: Definicja Coachingu

Sekcja 1: Definicje

 • Coaching: Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału
 • Profesjonalna relacja coachingowa: Profesjonalna relacja coachingowa ma miejsce, gdy coaching odbywa się na podstawie umowy lub kontraktu, który definiuje odpowiedzialności obu stron
 • Profesjonalny coach ICF: Profesjonalny coach ICF zgadza się stosować Kluczowe Kompetencje ICF oraz ślubuje postępować zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.

W celu wyjaśnienia ról występujących w relacji coachingowej, często konieczne jest rozróżnienie pomiędzy klientem i sponsorem. W większości przypadków klient i sponsor to ta sama osoba i wtedy określana jest nazwą Klient. Jednak dla celów identyfikacji International Coach Federation definiuje te role następująco:

 • Klient: Klientem jest osoba, która jest coachowana
 • Sponsor: Sponsorem nazywana jest osoba lub organizacja, która płaci lub zapewnia dostarczenie usług coachingowych

W każdym przypadku kontrakt lub umowa na usługi coachingowe powinny jednoznacznie określać prawa, role i odpowiedzialności zarówno klienta, jak i sponsora, w przypadku jeśli nie są tą samą osobą.

Część Druga: Standardy Etycznego Postępowania ICF

Preambuła: Profesjonalny coach ICF dąży do postępowania w sposób, który pozytywnie reprezentuje profesję coachingową, szanuje odmienne podejścia do coachingu oraz respektuje mające zastosowanie kodeksy i regulacje prawne.

Sekcja 1: Zasady profesjonalnego postępowania

Jako coach:

 1. Nie będę świadomie wygłaszać publicznie żadnych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń dotyczących oferowanych przeze mnie usług ani wygłaszać nieprawdziwych oświadczeń w żadnej pisemnej formie związanych z profesją coachingu, moją akredytacją lub ICF.
 2. Będę precyzyjnie przedstawiać moje kwalifikacje coacha, wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, certyfikaty i akredytacje ICF.
 3. Będę doceniać i szanować wysiłki i wkład innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. Mam świadomość, iż złamanie tego standardu może być podstawą do zastosowania wobec mnie środków prawnych.
 4. Zawsze będę się starać rozpoznawać kwestie personalne, które mogą pozostawać w konflikcie, kolidować lub negatywnie wpływać na mój coaching lub profesjonalną relację coachingową. Kiedy fakty i okoliczności będą tego wymagać, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i określę działania, które należy podjąć, włącznie z rozważeniem, czy odpowiednie będzie zawieszenie lub zakończenie moich relacji coachingu.
 5. Będę postępować zgodnie z kodeksem etycznym ICF we wszystkich działaniach związanych ze szkoleniami coachingowymi, mentoringiem coachingowym i superwizją coachingową.
 6. Będę kompetentnie i uczciwie przeprowadzać i sprawozdawać badania, postępując z przyjętymi naukowymi standardami i stosownymi wytycznymi. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju, w którym będą prowadzone.
 7. Będę w odpowiedni sposób utrzymywać, przechowywać i usuwać zapisy prac wykonane w związku z praktyką coachingu w sposób, który uwzględnia poufność, bezpieczeństwo, prywatność i przestrzeganie wszystkich przepisów, które mają zastosowanie.
 8. Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd.) członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego ICF.

Sekcja 2: Konflikt interesów

Jako coach:

 1. Będę się starać unikać konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów i otwarcie ujawnię każdy taki konflikt. Zaproponuję wycofanie się kiedy taki konflikt wystąpi.
 2. Ujawnię klientowi oraz jego sponsorowi informację o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu, które mogę zapłacić albo otrzymać za skierowanie klienta.
 3. Będę świadczyć usługi w zamian za inne usługi, towary lub inne wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie będzie to powodować pogorszenia relacji coachingu.
 4. Nie będę świadomie przyjmował żadnych osobistych, zawodowych ani finansowych korzyści wynikających z relacji klient-coach innych niż formy wynagrodzenia określone w umowie lub kontrakcie.

Sekcja 3: Profesjonalne postępowanie wobec klientów

Jako coach:

 1. Nie będę świadomie wprowadzać w błąd ani wygłaszać nieprawdziwych stwierdzeń o tym, co klient lub sponsor uzyska podczas procesu coachingu lub ode mnie jako coacha.
 2. Nie będę udzielać obecnym ani potencjalnym klientom informacji lub rad, o których wiem lub podejrzewam, że są mylne lub nieprawdziwe.
 3. Będę mieć z klientami i sponsorami jasne umowy lub kontrakty. Będę przestrzegać wszystkich uzgodnień i umów zawartych w kontekście profesjonalnych relacji coachingu.
 4. Przed pierwszą sesją lub w jej trakcie uważnie wyjaśnię i będę starać się zapewnić, by mój klient i sponsor zrozumieli charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunki kontraktu lub umowy dotyczącej coachingu.
 5. Będę odpowiedzialny/a za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i wrażliwych na kulturę granic decydujących o potencjalnym kontakcie fizycznym z klientem lub sponsorem.
 6. Nie będę mieć kontaktów seksualnych z jakimkolwiek bieżącym klientem lub sponsorem.
 7. Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie z zastrzeżeniem zapisów umowy lub kontraktu. Będę czujny/a na wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.
 8. Zachęcę klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, jeżeli uznam, że klient lub sponsor byliby lepiej obsługiwani przez innego coacha lub inne środki.
 9. Będę zalecać klientowi korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy uznam to za odpowiednie lub konieczne.

Sekcja 4: Poufność/Prywatność

Jako coach:

 1. Będę ściśle przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta i sponsora. Będę posiadać jasną umowę lub kontrakt przed przekazaniem informacji osobom trzecim, chyba że będzie wymagało tego prawo.
 2. Będę posiadał jasno określone umową warunki, na jakich informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.
 3. Działając jako trener dla uczących się coachów, wyjaśnię im zasady polityki poufności.
 4. Zarządzając coachami lub innymi osobami, którzy w moim imieniu świadczą usługi klientom i sponsorom za wynagrodzeniem lub bezpłatnie, zapewnię przestrzeganie Części 2, Sekcji 4: Poufność/Prywatność oraz pozostałych zapisów Kodeksu etycznego ICF, które będą miały zastosowanie.

Część Trzecia: Zobowiązania Etyczne ICF

Jako Profesjonalny Coach, przyjmuję do wiadomości i zgadzam się uznawać moje etyczne i prawne zobowiązania w stosunku do moich klientów i sponsorów, kolegów i ogólnie do społeczeństwa. Ślubuję przestrzegać Kodeksu Etycznego ICF i stosować te standardy w stosunku do wszystkich dla których jestem coachem. Jeśli złamię niniejsze Zobowiązanie Etyczne lub którąkolwiek część Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się iż ICF może według własnego uznania uznać mnie odpowiedzialnym za to zachowanie. Ponadto zgadzam się, iż moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek wykroczenia może obejmować sankcje, takie jak utratę mojego członkostwa w ICF lub mojej akredytacji ICF.